THUISZORG VERA
/


Uw Zorg is mijn Zorg

 


Thuiszorg Vera,  

gevestigd aan Fugastraat 34  

7534 GC Enschede,  

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.   

Contactgegevens:  

www.thuiszorgvera.nl  

Fugastraat 34  

7534 GC Enschede  

Tel.: 0620639073   

Vera Claus is de Functionaris Gegevensbescherming van Thuiszorg Vera, en is te bereiken via thuiszorgvera@ziggo.nl  

Thuiszorg Vera verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf  verstrekt.   

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

-             Voor- en achternaam  

-             Geslacht  

-             Geboortedatum  

-             Geboorteplaats  

-             Adresgegevens  

-             Telefoonnummer  

-             E-mailadres   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Thuiszorg Vera verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.  

-             Burgerservicenummer (BSN)   


Met welk doel en op welke grondslag er persoonsgegeven verwerkt worden

Thuiszorg Vera verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

-             Het afhandelen van uw betaling  

-             Thuiszorg Vera verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.   


Bewaartermijnen van uw gegevens

Thuiszorg Vera bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Thuiszorg Vera hanteert bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

(Categorie)  

Persoonsgegevens:         7 jaar, ivm belastingwetgeving  

Personalia:                       7 jaar, ivm belastingwetgeving                                      

Adres:                               7 jaar, ivm belastingwetgeving                

Diversen:                          7 jaar, ivm belastingwetgeving    

            

Delen van persoonsgegevens met derden.

Thuiszorg Vera verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thuiszorg Vera blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.   

Thuiszorg Vera gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

     

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuiszorg Vera en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar thuiszorgvera@ziggo.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Thuiszorg Vera wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Thuiszorg Vera neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via thuiszorgvera@ziggo.nl